OGÓLNOPOLSKA ODZNAKA KRAJOZNAWCZA PTTK
"SZLAKIEM KORONOWANYCH SANKTUARIÓW MARYJNYCH W POLSCE"

Kontakt Home  
 


REGULAMIN

 1. Ustanowienie odznaki ma na celu zapoznanie zainteresowanych krajoznawców i turystów różnych form turystyki kwalifikowanej, obiektami sakralnymi na terenie kraju,  posiadającymi koronowane obrazy Maryjne.
 2. Odznakę można zdobywać indywidualnie lub zbiorowo w ramach uprawiania różnych form turystyki kwalifikowanej.
 3. Odznaka ma 5 stopni:


popularny

 


brązowy

 


srebrny

 


złoty

 


honorowy

 1. Okres zdobywania poszczególnych stopni jest nieograniczony.
 2. Do zdobycia stopnia popularnego należy odwiedzić i potwierdzić swoją obecność w 15 koronowanych Sanktuariach Maryjnych.
 3. Do zdobycia stopnia brązowego należy zwiedzić 20 koronowanych Sanktuariów Maryjnych.
 4. Aby zdobyć odznakę w stopniu srebrnym, należy zwiedzić 25 koronowanych Sanktuariów Maryjnych.
 5. Stopień złoty odznaki otrzymuje się po zwiedzeniu 30 koronowanych Sanktuariów Maryjnych.
 6. Stopień honorowy przysługuje osobom, które odwiedziły minimum 80 na 175 koronowanych Sanktuariów Maryjnych w Polsce.
 7. Wykaz koronowanych Sanktuariów Maryjnych w Załączniku.
 8. Zwiedzane Sanktuaria nie mogą się powtarzać w poszczególnych stopniach odznaki.
 9. Potwierdzenia, pieczątki koronowanych Sanktuariów lub pieczęć urzędu, sklepu, itp. miejscowości w której znajduje się Sanktuarium.
 10. Weryfikację odznak prowadzi Oddział Wojskowy PTTK w Chełmie.
 11. Zespołem Weryfikacyjnym oraz dystrybutorem odznaki jest:

Oddział Wojskowy PTTK w Chełmie
ul. Lubelska 139D/15
22-109 CHEŁM-6
tel. 082 565 59 67
mobile 0 507 324 323
e-mail: ow_pttk_chelm@op.pl
 

 1. Zweryfikowane Kroniki Odznak (prowadzone w dowolny sposób przez ubiegającego się o odznakę) oraz odznaki ,zostaną przesłane przesyłką pocztową za pobraniem.

 2. Interpretacja regulaminu odznaki należy do Zarządu Oddziału Wojskowego PTTK w Chełmie.

 3. Regulamin odznaki został wprowadzony uchwałą Zarządu Oddziału Wojskowego PTTK w Chełmie nr 4/2005 z dnia 21.06.2005 r.

Z a ł ą c z n i k - obiekty sakralne wymagane do zdobycia poszczególnych stopni odznaki